Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” plānotai darbībai ( 07.08.2020.)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts Jelgavas novada pašvaldības izdevumā “Jelgavas novada ziņas” 2020. gada 10.  augusta publikācijā Nr. Nr. 14 (189)

Paredzētā darbība: Sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana (jaunas atkritumu krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (reģ. nr. 43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, tālr. 6 302 601 0, e-pasts: jkp@komunalie.lv).

Paredzētā darbības vieta: Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, sadzīves atkritumu poligons “Brakšķi” (zemes vienību daļas ar kadastra apz. 5462 010 0688 8001 un 5462 010 0688 8002).

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 14. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanai.

Paredzētās darbības ietvaros plānota sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana – jaunas atkritumu krātuves izveide. Jauno krātuvi plānots izbūvēt blakus esošajam sadzīves atkritumu poligonam “Brakšķi” virzienā uz ziemeļiem ~ 15,19 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra nr. 5462 010 0688. Jaunās atkritumu krātuves provizoriski aprēķinātā kapacitāte ~ 1 333 000 m3 (1 600 000 tonnas), bet paredzamais krātuves kalpošanas laiks – 80 gadi.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.venteko.com un www.jelgavasnovads.lv sākot ar 2020. gada 20. augustu.

Video prezentācija pieejama šeit

Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 20. līdz 26. augustam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Plānotās darbības ierosinātājas pilnvarotās personas e-pasta adresi venteko@venteko.com. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē www.venteko.com.  

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 25. augustā no plkst. 16.00 līdz plkst. 18:00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot AS “VentEko” tīmekļa vietnes www.venteko.com sadaļā Aktuāli publicēto saiti.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1)      Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jelgavasnovads.lv

2)      Tīmekļa vietnē www.venteko.com/lv/aktuali.html

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 31. augustam.

Iet atpakaļ